• Υπηρεσίες

        • Αγορά Μετοχών Χ.Α. & Παραγώγων Χ.Π.Α.

        • Διεκπεραίωση εντολών από τα έμπειρα στελέχη μας με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Έγκαιρη και άμεση ενημέρωση των συναλασσόμενων.

        • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε δείκτες του Χρηματιστηρίου Αξιών (Index Futures)

        • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών (Stock Futures)

        • Διακαιώματα Προαιρέσεως επί δεικτών του Χρηματιστηρίου Αξιών (Index Options)

        • Δικαιώματα Προαιρέσεως επί μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών (Stock Options)

        • Προϊόντα δανεισμού τίτλων (Stock Repo, Stock Reverse Repo)