• Χρηματιστηριακές συναλλαγές & Συχνές Ερωτήσεις

   • Ιδιώτες Επενδυτές

     

    -Πως μπορώ να Aνοίξω Λογαριασμό στην Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ?

    -Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να Aνοίξω Λογαριασμό?

    -Πως μπορώ να Aνοίξω Υπολογαριασμό Ξένων Αγορών?

    -Πόσες μέρες απαιτούνται για το Άνοιγμα Νέου Λογαριασμού Παραγώγων και Margin Account?

    -Πως μπορώ να ανοίξω Κοινή Επενδυτική Μερίδα?

    -Για πόσο καιρό παραμένει Eνεργός ο Λογαριασμός μου?

    -Ποια είναι η διαδικασία για να Kλείσω τον Λογαριασμό μου?

    -Πως μπορώ να μεταφέρω τις μετοχές μου από Ατομική Μερίδα σε ΚΕΜ?

    -Πως μπορώ να μεταφέρω τις μετοχές μου απο ΚΕΜ σε Ατομική Μερίδα?

     

    Θεσμικοί Επενδυτές

     

    -Πως μπορώ να Aνοίξω Λογαριασμό στην Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ?

    -Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να Aνοίξω Λογαριασμό?

    -Πως μπορώ να νοίξω Υπολογαριασμό Ξένων Αγορών?

     

     

    Άνοιγμα Νέου Λογαριασμού

     

    Στην κατηγορία Εξυπηρέτηση Πελατών και από την υποκατηγορία Πληροφορίες, επιλέξτε την Βασική Σύμβαση για Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο,  τον Κατάλογο Επενδυτικών Υπηρεσιών, την Εξουσιοδότηση Χρήσης Μερίδας σε περίπτωση που ήδη έχετε μερίδα ΣΑΤ, ή την Αίτηση Δημιουργίας Μερίδας σε περίπτωση που δεν έχετε μερίδα ΣΑΤ. Αφού εκτυπώσετε και συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία, στη συνέχεια τα αποστέλλετε στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση της Εταιρείας, οδός Βαλαωρίτου 17& Αμερικής, Αθήνα, Τ.Κ.10671. Για τη δική σας εξυπηρέτηση, μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά 09.00 με 19.00 στο 210-3670700 για να κανονίσετε μία συνάντηση με ένα από τα πιστοποιημένα στελέχη μας.

     

     

    -Προσοχή όπως συμπληρωθούν οι σελίδες 66-75 της Βασικής Σύμβασης για Φυσικό Πρόσωπο

    -Στις σελίδες 57 και 82 της Βασικής Σύμβασης για Φυσικό Πρόσωπο απαιτείται γνήσιο υπογραφής

    -Προσοχή όπως συμπληρωθούν οι σελίδες 67-71 της Βασικής Σύμβασης για Νομικό Πρόσωπο

    -Στις σελίδες 60 και 72 της Βασικής Σύμβασης για Νομικό Πρόσωπο απαιτείται γνήσιο υπογραφής 

     

     

    Δικαιολογητικά που Αφορούν σε Φυσικό Πρόσωπο

     

    1. Δελτίο Ταυτότητας (αστυνομικής ή υπηρεσιακής εφόσον υπηρετεί στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις) ή Διαβατήριο σε ισχύ. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για υπολογαριασμό Ξένων Αγορών ΙΒ, το Δελτίο Ταυτότητας θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο και όχι χειρόγραφο.
    2. Πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.) ή μισθωτήριο κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία ή ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής (εφόσον συντρέχει περίπτωση).
    3. Βεβαίωση του εργοδότη σχετικά με το επάγγελμα που ασκεί ο πελάτης ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή επαγγελματική ταυτότητα (εφόσον υπάρχει) ή παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα.
    4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας. (Σε περίπτωση κατοίκου Κύπρου εκτύπωση VAT)
    5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

     

    Δικαιολογητικά που Αφορούν σε Νομικό Πρόσωπο

     

    Μπείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτηση Πελατών και από την υποκατηγορία Πληροφορίες, επιλέξτε τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση Νομικού Επενδυτή στην οποία ανήκετε.

     

     

    Υπολογαριασμός Ξένων Αγορών

     

     

    Φυσικό Πρόσωπο

    Μπείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτηση Πελατών και από την υποκατηγορία Πληροφορίες, επιλέξτε τα Έντυπα Πρόσθετο Ειδικό Όρο (σε δύο αντίτυπα-Γνήσιο Υπογραφής), W8 (σε τρια αντίτυπα) και Individual Account Application. Εκτυπώνετε και συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία και στη συνέχεια το αποστέλλετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση της εταιρείας, Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 10671, Αθήνα. 

     

    Νομικό Πρόσωπο

    Μπείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτηση Πελατών και από την υποκατηγορία Πληροφορίες, επιλέξτε τα Έντυπα Πρόσθετο Ειδικό Όρο (σε δύο αντίτυπα-Γνήσιο Υπογραφής), W8 (σε τρια αντίτυπα), Organization Account Application και Persons or Entities with Greater than 20 Percent Ownership in the Organization. Εκτυπώνετε και συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία και στη συνέχεια το αποστέλλετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση της εταιρείας, Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 10671, Αθήνα. 

     

     

    Παράγωγα-Margin Account

     

     

    Αφού συμπληρώσετε τη Σύμβαση Παραγώγων ή Margin Account, οι οποίες βρίσκονται στην κατηγορία Πληροφορίες του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών,  την αποστέλλουμε στον αντίστοιχο θεματοφύλακα για έγκριση. Εντός τριών (3) ημερών οι εγκεκριμένες συμβάσεις προωθούνται στην ΕΤΕΚ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συνολικά για την ενεργοποίηση του λογαριασμού, απαιτούνται περίπου επτά (7) εργάσιμες ημέρες.

     

     

    Κοινή Επενδυτική Μερίδα

     

    Για να ανοίξετε Κοινή Επενδυτική Μερίδα θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να διατηρούν κωδικό στην Εταιρεία μας. Μπείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτηση Πελατών και από την υποκατηγορία Πληροφορίες, επιλέξτε το Έντυπο Λογαριασμού Κοινής Επενδυτικής Μερίδας.

    Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία της ειδικής σύμβασης ΚΕΜ  η οποία απαιτεί:

     

    -   Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα

    -   Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από

         όλους τους συνδικαιούχους

    -   Φωτοτυπία ταυτοτήτων όλων των συνδικαιούχων

    -   Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού όλων των συνδικαιούχων

    -   Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου κοινού τραπεζικού λογαριασμού

     

     

    Ενεργός Λογαριασμός

     

     

    Ο λογαριασμός σας μετατρέπεται σε ανενεργό μετά την πάροδο έξι μηνών από την τελευταία κίνησή σας (σε χρήματα, σε τίτλους ή άλλη χρηματιστηριακή συναλλαγή). Ο λογαριασμός σας ενεργοποιείται εκ νέου με την πρώτη εντολή που θα δοθεί. 

     

     

    Απενεργοποίηση Λογαριασμού

     

     

    Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Απενεργοποίησης Εξουσιοδότησης, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία Πληροφορίες του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, με την προϋπόθεση ότι μας έχετε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά για το τρέχον έτος.

     

     

     

     

    Από Ατομική σε ΚΕΜ

     

     

    Μπείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτηση πελατών και από την υποκατηγορία Πληροφορίες, επιλέξτε το Έντυπο Μεταφοράς από ΚΕΜ σε Ατομική. Εκτυπώνετε και συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία και στη συνέχεια αποστέλλετε το έντυπο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση της εταιρείας, Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 10671, Αθήνα.

     

     

    Από ΚΕΜ σε Ατομική

     

     

    Μπείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτηση πελατών και από την υποκατηγορία Πληροφορίες,  επιλέξτε το Έντυπο Μεταφοράς από Ατομική σε ΚΕΜ. Εκτυπώνετε και συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία και στη συνέχεια αποστέλλετε το έντυπο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση της εταιρείας, Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 10671, Αθήνα.

     

     

     

     

    ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

     

     

     

    Άνοιγμα Νέου Λογαριασμού

     

     

    Μπείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτηση πελατών και από την υποκατηγορία Πληροφορίες επιλέξτε τα Έντυπα Βασική Σύμβαση για Θεσμικό Επενδυτή, τον Κατάλογο Επενδυτικών Υπηρεσιών , Εξουσιοδότηση Χρήσης Μερίδας σε περίπτωση που ήδη έχετε μερίδα ΣΑΤ ή Αίτηση Δημιουργίας Μερίδας σε περίπτωση που δεν έχετε μερίδα ΣΑΤ. Αφού τα εκτυπώσετε και συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία, τα αποστέλλετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση της εταιρείας, Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 10671, Αθήνα.

     

    -Προσοχή όπως συμπληρωθούν οι σελίδες 67-71 της Βασικής Σύμβασης για Θεσμικό Επενδυτή

    -Στις σελίδες 60 και 72 της Βασικής Σύμβασης για Θεσμικό Επενδυτή απαιτείται γνήσιο υπογραφής 

     

     

    Δικαιολογητικά

     

     

    Μπείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτηση Πελατών και από την υποκατηγορία Πληροφορίες επιλέξτε τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση Θεσμικού Επενδυτή στην οποία ανήκετε.

     

     

    Υπολογαριασμός Ξένων Αγορών

     

     

    Μπείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτηση Πελατών και από την υποκατηγορία Πληροφορίες, επιλέξτε τα Έντυπα Πρόσθετο Ειδικό Όρο (σε δύο αντίτυπα-Γνήσιο Υπογραφής), W8 (σε τρια αντίτυπα), Organization Application και Persons or Entities with Greater than 20 Percent Ownership in the Organization. Αφού τα εκτυπώσετε και συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία, το αποστέλλετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση της εταιρείας, Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 10671, Αθήνα.